beste Sam!

Voorschoten, 4 juni 2023

Aan het bestuur van Titane
t.a.v. Sam Pormes, voorzitter

Betreft: reactie factfindingrapport, d.d. 25 mei 2023

Beste Sam,

Je factfindingrapport heb ik gelezen en herlezen. Ik geef een korte reactie en meld tevens dat ik vanwege de voorbeeldfunctie die je hebt als politicus het bestuur van GroenLinks op de hoogte stel van de in mijn ogen kwalijke reuk die rondom TitanE hangt en jouw rol in deze. Daarnaast zal ik ook de belastingdienst informeren.

Systematisch geef ik een reactie op het rapport:

 1. In maart 2023 was het mij duidelijk dat het financieel beheer van stichting TitanE een drama is, omdat het ontbreekt aan inzicht en controle:
  1. In februari 2023 staat vast dat een planning van de nootmuskaatbusiness ontbreekt. Een begroting zend ik, waarin staat dat het in september a.s. kritiek wordt voor de continuïteit van Kamboti, tenzij er weer voor grote bedragen geleend gaat worden. Eigen vermogen wordt niet opgebouwd. Er wordt aangedrongen op openheid.
  2. Machiel van der Schoot, een zeer welwillende ondernemer, komt tot de scherpe conclusie dat TitanE en Kamboti ten dode zijn opgeschreven, tenzij er rigoureus wordt ingegrepen.
  3. Machiel zegt toe te willen helpen met geld en met tijd. Weinig fatsoenlijk wordt hij door jou geantwoord.
  4. Mondeling en schriftelijk wordt door mij vele malen aangedrongen op transparantie en op financiële gegevens. Het gaat tenslotte om duizenden euro’s geleend geld, om werkgelegenheid van Molukse boeren en om educatieve projecten.
  5. Er wordt door het bestuur van Titane niet op gereageerd. Behalve dan in het factfindingrapport, waarin mij verweten wordt dat ik de penningmeester heb gekwetst en geen geduld had om te wachten tot de penningmeester terugkwam uit de Molukken.
  6. Jij had beter moeten weten, beste Sam! Ik heb niet gekwetst, en wilde alleen maar helpen en de boel redden. Steeds heb ik aangegeven dat het water aan de lippen staat en dat er haast was geboden. Nimmer had ik en heb ik slechte bedoelingen.
  7. Hoewel jij in aardig wat berichten de indruk wekt dat de financiën van TitanE gecontroleerd worden door een externe accountant, is dat niet waar. Er is een boekhoudkantoor dat de jaarrekeningen opstelt en steeds daarbij vermeldt dat het financiële verslag is opgemaakt aan de hand van aangeleverde gegevens.
  8. Je schrijft overigens consequent ‘accountcontrol’, wat anders is dan een ‘accountantscontrole’. Ik denk dat dat bewust is.
  9. Er is door het boekhoudkantoor geen onderzoek naar de bankafschriften gedaan, ook niet of en zo ja, hoe de giften van bijvoorbeeld de noodhulp terecht zijn gekomen bij de projecten. Ook is er geen onderzoek verricht naar het naleven van wet- en regelgeving.
  10. Er is geen controle op de besteding van de giften, er is althans niet over gerapporteerd. Waterfilterprojecten, nootmuskaatprojecten en andere activiteiten waren minder succesvol dan het factfindingrapport wil doen geloven.
  11. De jaarrekeningen zijn sinds afgelopen week niet meer in te zien op de website van TitanE. Gelukkig zijn ze gedownload.
  12. De Raad van Toezicht die volgens de mij beschikbare statuten van stichting Titane – laatst gewijzigd op 3 augustus 2000 – de financien kan inzien en controleren kent mijns inziens geen leden en kan daarom ook niet zijn taak verrichten.
 1. In maart 2023 werd mij ook duidelijk dat er op z’n zachtst gezegd niet transparant werd omgegaan met giften, leningen en afbetalingen:
  1. Charlotte Lopuhaa heeft in maart 2019 een grote som geld geleend. De penningmeester van TitanE had haar dat verzocht. Charlotte had het geld geleend en ik citeer jou: na voordracht, bemiddeling en zachte aandrang van Titane.
  2. Zij zou het geleende geld binnen een half jaar terugkrijgen met 8 % rente. Vier jaar later kreeg zij te horen dat ze niet aan Titane, maar aan een inmiddels niet-actieve Kamboti had geleend die geen greintje eigen vermogen meer zou hebben.
  3. Je hebt aan Charlotte beloofd dat zij voor eind april jl. een goed voorstel zou krijgen, maar tot nu toe is niets daarvan vernomen.
  4. Save Home, Kerk in Actie Culemborg en particulieren op Facebook vragen om helderheid, een artikel in Marinjo heeft als titel “Creatief omgaan met hulpgeld voor Maluku” en dat leidt niet tot enige transparantie, behalve dat jij in je factfindingrapport meldt dat je uitgebreid gerapporteerd hebt in sociale media, waarbij je FB noemt, en separate verantwoordingen aan gemeente. Een overall rapport ontbreekt, de jaarrekeningen zijn nietszeggend.
 1. Er is onwil om transparant te zijn en dat is niet van de laatste tijd:
  1. Onder meer naar aanleiding van de mislukte order van Verstegen en de impact daarvan op TitanE is in 2019 door een groot aantal vrijwilligers, verenigd in het Beleidsteam, aangedrongen op financiële transparantie van de TitanE-boeken. Een interne onderzoekscommissie werd ingesteld die evenwel na maanden wachten haar opdracht teruggaf: er werd door het bestuur geen inzage geboden in de inkomsten en uitgaven.
  2. De leden van het Beleidsteam zijn daarop allen vertrokken, met uitzondering van de bestuursleden die ook zitting hadden in het Beleidsteam.
  3. Het factfindingrapport besluit jij met de woorden dat TitanE een ANBI-status heeft, en dat daarin staat hoe de rechten van de belastingbetaler geregeld zijn over inzage in de financiën. Anders gezegd: meer dan een publicatie op de website van TitanE is er niet te verwachten.
  4. En al met al: er is geen enkele inzage! Noch het Beleidsteam in 2019, noch een beoogd bestuurslid, in casu: ondergetekende, krijgt iets te zien. De jaarrekeningen zijn, zoals gezegd, verwijderd van de website.
   (Machiel van der Schoot werd publiekelijk tijdens de Titane-nieuwjaarsbijeenkomst 2023 voorgesteld als de voorzitter van de Raad van Toezicht, en ik ben met klem gevraagd om toe te treden tot het bestuur van Titane. Machiel en ik hebben veel gedaan voor Titane, maar toen om inzage in de boeken werd gevraagd veranderde de houding rigoureus)
   Het wordt tijd dat de belastingdienst onderzoek doet.
 1. De verwevenheid tussen TitanE en de Kamboti’s is er, maar wordt ontkend:
  1. Naar aanleiding van de mislukte order van Verstegen en de impact daarvan op TitanE heeft het Kernteam – het kloppend hart van het Beleidsteam – in 2019 al aangedrongen op een ontvlechting tussen hulp (TitanE) en handel (Kamboti), mede vanwege de financiële problemen. Een notitie is opgesteld, maar daarmee is niets gedaan.
  2. De verwevenheid is groot: de voorzitter van TitanE is in alle Kamboti’s met 50% van de aandelen grootaandeelhouder; de penningmeester van Titane ondertekent namens de directie van Kamboti; en de ontslagen directeuren van de Kamboti’s schrijven in hun verweer op hun ontslag dat zij te maken hadden met de vrijwel altijd aanwezige penningmeester van TitanE. Tot op de dag van vandaag is dit het geval.
  3. Er zijn drie Kamboti’s (Kamboti Pusaka Maluku, Kamboti Ewang Maluku en Kamboti Rempah Maluku). Zodra er schulden of andere problemen zijn, is een Kamboti niet meer actief. De mensen die schulden hebben, blijven achter. Het aantoonbare bewijs daarvan is Charlotte Lopuhaa. Het vermoeden is dat ook de Rabo Foundation die nog circa € 92.000,00 aan leningen heeft openstaan bij Kamboti (Pusaka), kan fluiten naar het geld.
  4. De niet-actieve Kamboti’s zijn trouwens nog wel aanwezig, maar er worden geen handelingen meer verricht. Hoe het dan zit met de schulden, is mij niet bekend. Volgens informatie van de Rabobank blijven de schulden bestaan.
  5. En om de verwevenheid extra te benadrukken: alle geldleners hebben te maken met TitanE, die de gelden rechtstreeks overboekt naar Kamboti. Om de onafhankelijkheid te bewijzen, lijkt het mij voldoende als er een notarieel contract bestaat tussen TitanE en Kamboti. Als dat er is, dan is Titane een investeringsbedrijf; en als dat er niet is, dan is er verwevenheid.  Beste Sam, ik hoop dat zo’n contract er is, maar dat zal de belastingdienst en een externe accountant moeten krijgen.
 1. Je eigen positie, beste Sam, vind ik dubieus:
  1. Je schrijft dat je zijdelings betrokken bent geweest bij TitanE. Ik heb stukken in mijn bezit, waaruit blijkt dat je in het hart van het bestuur van TitanE opereert.
  2. Je schrijft dat het bestuur jou recent verzocht heeft om toe te treden tot het bestuur.
  3. En je schrijft dat het bestuur in zijn geheel verantwoordelijk is.
  4. De indruk is er dat je jezelf indekt.

Tot slot: ik verwacht op 1 september 2000 euro met 6 % rente op mijn bankrekening. En met mij de geldleners die dat contractueel overeengekomen zijn met Buce Ubro, voorzitter van TitanE en/of Kamboti. In totaal gaat het om een bedrag van circa 100.000 euro.

Met groet,

Joop Burgerhout