wie is …

wie is ….


 

Joop Burgerhout april 2014 


 

PERSOONLIJK

Welkom – een woord dat mij van jongsaf ontroert. Mijn ouders, Jaap en Annie Burgerhout, hebben mij opgevoed in Katwijk. De opvoeding stond in het kader van de Bergrede, ooit uitgesproken door Jezus Christus omstreeks het jaar 30, en thans te lezen in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Evangelie naar Mattheus. Alles staat in het teken van het eeuwige welkom: wie je ook bent, het is fijn dat je er bent!

 

PERSONALIA

 

naam

Burgerhout, Johan Dominggus (Joop)

adres

Prof. Lorentzlaan 12, 2251 VL Voorschoten

telefoon

(06) 3911 3950

email

jdburger@planet.nl

geboren

29 november 1954 te Utrecht

burgerlijke staat

Gehuwd met dr. Linda van der Zwaan, vader van twee zonen. Linda promoveerde op 21 mei 2014. Haar proefschrift heet De Kanteling en is te zien op http://www.uvh.nl/nieuws/omslag-in-benadering-van-burgers           

 

OPLEIDING

 

1975

Atheneum – B (Pieter Groen College Katwijk)

1978

Sportleider (Ministerie van CRM)

1975 – 1980

Theologie – RU Leiden (niet afgerond)

1978 – 1986

Godsdienstsociologie, bio-sociale kriminologie (i.h.b. psychologie van het deviante gedrag) en wetenschapsfilosofie – RU Leiden

1982

1ste graads Maatschappijleer – RU Leiden

1983

Maatschappelijk Werker – vrijstellingsverklaring

1985

Pabo – vrijstellingsverklaring Ministerie OCW

1988

Kandidaat  Algemene Filosofie – RU Leiden

1988 Post-doctoraal psychopathologie – KU Nijmegen

1992

Bestuursrecht – OU Heerlen

1996

NLP- en Hypnotherapie – BGL&Partners

2004 – 2006

Masteropleiding ‘Spirituality & Management – VU – Amsterdam (m.u.v. de afstudeerscriptie)

2007 – 2012

Bijscholingen op het gebied van Opstellingen en EMDR

 

WERKERVARING

 

1974-1975

Bouw- en aannemingsbedrijf Van der Schoot & Burgerhout

Taken: het aannemen en uitvoeren van bouwopdrachten

1975 – 1980

Zelfstandig gevestigd dammer

Sportverslaggever Leidsch & Alphens Dagblad – denksporten

Taken: het verzorgen van de wekelijkse damrubriek; het verslaan van denksportwedstrijden

Trainer: het trainen van clubdammers van resp. de Katwijkse en Rijnsburgse Damclubs

Dammer: het verzorgen van simultaandammen, het geven van lezingen, het tegen betaling spelen in de Nationale Hoofdklasse

1978

Coördinator Open Jongerencentrum Mallegat Katwijk

Taken: begeleiden vrijwilligers, beleid voorbereiden en uitvoeren

1980 – 1985

Docent Maatschappijleer Streekschool Leiden, tevens hoofd van de vakgroepen Kantoor en Verzorging

Taken: lesgeven en maatschappelijk begeleiden van partieel leerplichtigen en jeugdig werklozen; coördineren van de lessen tbv twee vakgroepen

1985-1987

Mededirecteur Sociaal-Wetenschappelijk Bureau B3

taken: onderzoek naar problematisch jeugdgedrag en beleid concipiëren t.b.v. gemeenten

1985 – 1996

Directeur JAC Katwijk / projectleider randgroepjongerenwerk stichting Jeugdhulpverlening Zuid-Holland Noord

Taken: verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering, ontwikkelen nieuw beleid, hulp- en dienstverlenen

1990 – 1994

Docent Sociale Hygiëne en docent Middenstand t.b.v. randgroepjongerencentrum SCUM te Katwijk

Taken: het verzorgen van onderwijs aan kansarme jongeren in de Duin- en Bollenstreek

1995 – 2000

Directeur Van der Boon & Burgerhout

Taken: het verlenen van psychosociale hulp; het geven van trainingen en cursussen

1996 – 1998

Directeur ad interim jeugdwelzijnsinstantie JOIN te Noordwijk

Taken: saneren en ontwikkelen/uitvoeren  nieuw beleid

1996 – 1998

Docent vooropleiding SPW t.b.v. kandidaat-jongerenwerkers t.b.v. werkers in de Duin- en Bollenstreek

Taken: beheerders c.q. concierges opleiden voor sociaal-cultureel werk

1997 – 1999

Projectleider Protocollering RIAGG Zuid-Holland Noord

Taken: protocollen concipiëren tbv jeugdzorg

1999 – 2002

coördinator Intake en Plan van Aanpak Arbeidsreintegratie Wiw’ers, Banenpoolers, jonggehandicapten en Wsw’ers (MareGroep Voorhout)

Taken: intaken, maken Plan van Aanpak, toezien op uitvoering van PvA

2000

Voorlichting aan ambtsdragers te Zuid-Afrika, in opdracht van de Amerikaanse Evangelical Alliance (over seksueel misbruik door ambtsdragers)

2000

Organisatie-onderzoek naar bestaansmogelijkheden West Coast Radio (Serrekunda, Gambia)

2002

Twee gastdocentschappen (RU Leiden, faculteit Theologie, en Hogeschool In Holland, afd. Arbeid en Personeel)

Taken: het verzorgen van een gastcollege over godsdienst en psychosen; en het verzorgen van gastlessen over de invloed van werkloosheid op de psyche

2002 – 2005

docent Godsdienst & Levensbeschouwing / maatschappijleer / Nederlands / Beroepenorientatie – Visser ’t Hooft Lyceum Leiden

Taken: lesgeven aan een VMBO (onder- en bovenbouw)

2000 – 2009

Directeur Groep Burgerhout BV

Taken: het verlenen van psychosociale hulp- en dienstverlening, coachen en opzetten van projecten, supervisor sociaal-cultureel werkers en randgroepjongerenwerkers

2008 – heden

Docent Toegepaste Psychologie – Hogeschool Leiden

Taken: doceren aan en begeleiden van studenten; ontwikkelen van onderwijs

2009 – 2013

vice-voorzitter van de Medezeggenschapsraad (2009 – 2012), voorzitter Ondernemingsraad Hogeschool Leiden (2012 – 2013)

 

ANDERE ERVARINGEN

 

1986 – 1992:

Oprichter, onderzoeker, rapporteur en sociaal raadsman Sociaal Advies Centrum

taken: het in behandeling nemen van klachten van werknemers van Sociale Werkvoorzieningsschappen, de individuele klachten zo mogelijk abstraheren tot structuren, rapporten schrijven en vervolgens de gewenste oplossingen implementeren via uiteenlopende methoden.

Klanten: de OR’s van de werkvoorzieningschappen Binnenhof (Goeree-Overflakke), ’t Heem (Katwijk) en Het Spektrum (Sassenheim); ANIB

1975 – 1982:

bestuurslid Open Jongeren Centrum Mallegat

1982 – 2000

medeoprichter, daarna bestuurslid en tot slot erelid van Stichting SCUM, randgroepjongerencentrum te Katwijk

1982 – 1986

Bestuurslid Progressief Katwijk

1982

Onderzoek naar de achtergronden van de werkloosheid onder Surinamers (in opdracht van het Arbeidsbureau Den Haag)

1982 – 1995

Redacteur Frontaal, maandblad voor Kritisch Katwijk

1986 – 2009

Bestuurslid Factor Welzijn Katwijk

1988 – 2000

Lid Dagelijks Bestuur D66 / Gemeentebelangen Katwijk

1995

Organisator en supervisor van experimenteel project om verslaafde jongeren in de Morvan (Frankrijk) af te laten kicken. Dit project werd gesponsord door het bedrijfsleven, een voedingsdeskundige ging mee. Het project is erg leerzaam geweest: zo moet het dus niet!

1996 – 1998

Organisator en dagvoorzitter van symposia ‘treatment sexual abuses’ waar hulpverleners  uit Engeland en Nederland hun bevindingen ter discussie stelden

1999

Organisator en leider van een Projectweek te Noordwijk t.b.v. een Weeshuis in Thailand

2006

Het organiseren van een internationale actie in samenwerking met dr. Kaligis en mevrouw Erry Lumowa over de drie ter dood veroordeelden in Palu, Indonesie

2007

Spreker landelijk symposium over Nieuwe Werkvormen – Christelijke Hogeschool Ede

2007 – heden

Incidenteel spreker kerkdiensten

2012 – 2013

Voorzitter Medezeggenschapsraad Montessorischool Leiden

 

PUBLICATIES

 

1975 – 1980

veel artikelen in het Leidsch en Alphens Dagblad

1982

Jeugd in de Branding, onderzoeksrapport naar een politieke oplossing voor jeugdvandalisme (PK Katwijk)

1982

De langdurige werkloze: zijn psyche en zijn achtergrond  – een studie naar de dialectiek van werkloosheid en de gevolgen daarvan (SBB Leiden)

1984

50 jaar dammen in Katwijk – Jubileumuitgave KDC

1991

Hulpverlening aan randgroepmeiden (1991). Het Koningin Juliana Fonds heeft dit artikel beloond met een bijdrage van 86.000 gulden t.b.v. twee meidenwerkers

1991

Hulpverlening aan randgroepjongeren (1991) over de niet gewenste kloof tussen jeugdwerk, jeugdhulpverlening en andere aanpalende gebieden (JAC/Duinstreek/Scum/Kubus85)

1992

Nota huiswerkcursus, januari 1992 (JAC/Scum/gemeente)

1992

Automutilatie – JAC / AMW

1993

Cursus Basis Psychologie t.b.v. jeugd- en jongerenwerkers (gemeente Katwijk/Verslavingszorg/PJ Partners)

1994

De makreel, contactlegging met allochtonen als voorwaarde voor hulpverlening aan Marokkaanse jongeren  – Leidse Welzijnsstichting –  in deze toespraak is ingegaan op het simpele gegeven dat veel niet-originele Hollandse culturen gastvrijheid heilig achten. Het meenemen van een klein cadeau – een makreel bijv. – geeft aan dat er respect is voor de gastheer/-vrouw

1994

De integrale aanpak – beleid integrale benadering van jeugdwerk en jeugdhulpverlening (JAC / Kubus85)

1994

Hulpverlening en verslavingszorg: een poly-paradigmatische benadering (PJ Partners / Kubs- Duin- en Bollenstreek /GGZ). In dit artikel wordt ingegaan op samenwerking tussen instanties die voorheen niet konden samenwerken. Het stuk is de filosofische basis van het Platform Cocon.

1995

Naar een Zwerfgroepjongerenbeleid in de Duin- en Bollenstreek (JAC/AMW Duin- en Bollenstreek)

1998

Europa en de juridische status van hulpverlener – artikel in TETH

1999

Behandeling van Multi Problem Persons – artikel in TETH

1999

Verlaging van de strafbare leeftijd, een slecht idee – gastcolumn in het Haarlems Dagblad

2000

De Gekkenlogger of De Heiliging van Arie Vlieland – een criminologische studie naar een moord in Katwijk – uitgave Berdikari

2000

De diagnosestelling in multidisciplinair kader op het eerste niveau Hoe kan een diagnose gesteld worden als iedere discipline zijn eigen jargon en beperkingen en inzichten heeft? Particulier uitgave 

2005 De methode om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, een methode om de juiste klik te krijgen, beproefd door 141 personen van wie 125 uitgenodigd zijn. Uitg. Groep Burgerhout 

2008

Behandeling van chronische pijn – een bio-psycho-socio-studie naar aanleiding van een casus van mevrouw Gijssen

2013

Hypnose, een eerlijk instrument. Antwoord op hen die menen dat hypnose en trancetechnieken occult zijn – Particuliere uitgave

2014

(in voorbereiding) De Bergrede, die Entgegnung – een theologische studie vanuit het perspectief dat de Heer de mens altijd wil ontmoeten

2014

(in voorbereiding) Community Based Counsellor – gebaseerd op de ervaringen en publicaties van Jan Geijteman – een aanzet om het principe van het Er-Varend Leren, buurtopbouw en laagdrempelig zorg en hulpverlening te combineren. Jan Geijteman behoort tot de eenzame innovatietop van het jeugdwelzijnswerk

2016

Even een croissantje halen - Jongeren die bij reguliere hulpverleningsinstanties buiten de boot vallen, haalt de drijvende ambachtsschool juist aan boord. Hoe ziet deze bijzondere vorm van hulpverlening eruit?, geschreven door Ferdi Bekken, Joop Burgerhout, Cindy van der Velden en Peer van der Helm (uitg. Sozio, december 2016)

 

De bovenstaande foto is gemaakt door Chalita Gabriëlle Photography