wie is …

wie is ….

 

Joop Burgerhout april 2014 

PERSOONLIJK
Welkom – een woord dat mij van jongsaf ontroert. Mijn ouders, Jaap en Annie Burgerhout, hebben mij opgevoed in Katwijk. De opvoeding stond in het kader van de Bergrede, ooit uitgesproken door Jezus Christus omstreeks het jaar 30, en thans te lezen in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Evangelie naar Mattheus. Alles staat in het teken van het eeuwige welkom: wie je ook bent, het is fijn dat je er bent!

 

PERSONALIA
naam Burgerhout, Johan Dominggus (Joop)
adres Schoolstraat 214, 2252 CN  Voorschoten
telefoon (06) 3911 3950
email jdburger@planet.nl
geboren 29 november 1954 te Utrecht
burgerlijke staat Samen met  Linda van der Zwaan ouder van twee zonen.       

 

OPLEIDING
1975 Atheneum – B (Pieter Groen College Katwijk)
1978 Sportleider (Ministerie van CRM)
1975 – 1980 Theologie – RU Leiden
1978 – 1986 Godsdienstsociologie, bio-sociale kriminologie (i.h.b. psychologie van het deviante gedrag) en wetenschapsfilosofie – RU Leiden
1982 1ste graads Maatschappijleer – RU Leiden / LO Akte wiskunde
1983 Maatschappelijk Werker – vrijstellingsverklaring
1985 Pabo – vrijstellingsverklaring Ministerie OCW
1988 Kandidaat  Algemene Filosofie – RU Leiden
1988 Post-doctoraal psychopathologie – KU Nijmegen
1992 Bestuursrecht – OU Heerlen
1996 NLP- en Hypnotherapie – BGL&Partners
2004 – 2006 Masteropleiding ‘Spirituality & Management – VU – Amsterdam (m.u.v. de afstudeerscriptie)
2007 – 2012 Bijscholingen op het gebied van Opstellingen en EMDR

 

WERKERVARING
1974-1975 Bouw- en aannemingsbedrijf Van der Schoot & Burgerhout

Taken: het aannemen en uitvoeren van bouwopdrachten

1975 – 1980 Zelfstandig gevestigd dammer

Sportverslaggever Leidsch & Alphens Dagblad – denksporten

Taken: het verzorgen van de wekelijkse damrubriek; het verslaan van denksportwedstrijden

Trainer: het trainen van clubdammers van resp. de Katwijkse en Rijnsburgse Damclubs

Dammer: het verzorgen van simultaandammen, het geven van lezingen, het tegen betaling spelen in de Nationale Hoofdklasse

1978 Coördinator Open Jongerencentrum Mallegat Katwijk

Taken: begeleiden vrijwilligers, beleid voorbereiden en uitvoeren

1980 – 1985 Docent Maatschappijleer Streekschool Leiden, tevens hoofd van de vakgroepen Kantoor en Verzorging

Taken: lesgeven en maatschappelijk begeleiden van partieel leerplichtigen en jeugdig werklozen; coördineren van de lessen tbv twee vakgroepen

1985-1987 Mededirecteur Sociaal-Wetenschappelijk Bureau B3

taken: onderzoek naar problematisch jeugdgedrag en beleid concipiëren t.b.v. gemeenten

1985 – 1996 Directeur JAC Katwijk / projectleider randgroepjongerenwerk stichting Jeugdhulpverlening Zuid-Holland Noord

Taken: verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering, ontwikkelen nieuw beleid, hulp- en dienstverlenen

1990 – 1994 Docent Sociale Hygiëne en docent Middenstand t.b.v. randgroepjongerencentrum SCUM te Katwijk

Taken: het verzorgen van onderwijs aan kansarme jongeren in de Duin- en Bollenstreek

1995 – 2000 Directeur Van der Boon & Burgerhout

Taken: het verlenen van psychosociale hulp; het geven van trainingen en cursussen

1996 – 1998 Directeur ad interim jeugdwelzijnsinstantie JOIN te Noordwijk

Taken: saneren en ontwikkelen/uitvoeren  nieuw beleid

1996 – 1998 Docent vooropleiding SPW t.b.v. kandidaat-jongerenwerkers t.b.v. werkers in de Duin- en Bollenstreek

Taken: beheerders c.q. concierges opleiden voor sociaal-cultureel werk

1997 – 1999 Projectleider RIAGG Zuid-Holland Noord
1999 – 2002 coördinator Intake en Plan van Aanpak Arbeidsreintegratie Wiw’ers, Banenpoolers, jonggehandicapten en Wsw’ers (MareGroep Voorhout)

Taken: intaken, maken Plan van Aanpak, toezien op uitvoering van PvA

2000 Voorlichting aan ambtsdragers te Zuid-Afrika, in opdracht van de Amerikaanse Evangelical Alliance (over seksueel misbruik door ambtsdragers)
2000 Organisatie-onderzoek naar bestaansmogelijkheden West Coast Radio (Serrekunda, Gambia)
2002 Twee gastdocentschappen (RU Leiden, faculteit Theologie, en Hogeschool In Holland, afd. Arbeid en Personeel)

Taken: het verzorgen van een gastcollege over godsdienst en psychosen; en het verzorgen van gastlessen over de invloed van werkloosheid op de psyche

2002 – 2005 docent Godsdienst & Levensbeschouwing / maatschappijleer / Nederlands / Beroepenorientatie – Visser ’t Hooft Lyceum Leiden

Taken: lesgeven aan een VMBO (onder- en bovenbouw)

2000 – 2009 Directeur Groep Burgerhout BV

Taken: het verlenen van psychosociale hulp- en dienstverlening, coachen en opzetten van projecten, supervisor sociaal-cultureel werkers en randgroepjongerenwerkers

2008 – 2022 Docent Toegepaste Psychologie – Hogeschool Leiden

Taken: doceren aan en begeleiden van studenten; ontwikkelen van onderwijs

2009 – 2013 vice-voorzitter van de Medezeggenschapsraad (2009 – 2012), voorzitter Ondernemingsraad Hogeschool Leiden (2012 – 2013)

 

ANDERE ERVARINGEN
1986 – 1992: Oprichter, onderzoeker, rapporteur en sociaal raadsman Sociaal Advies Centrum

taken: het in behandeling nemen van klachten van werknemers van Sociale Werkvoorzieningsschappen, de individuele klachten zo mogelijk abstraheren tot structuren, rapporten schrijven en vervolgens de gewenste oplossingen implementeren via uiteenlopende methoden.

Klanten: de OR’s van de werkvoorzieningschappen Binnenhof (Goeree-Overflakkee), ’t Heem (Katwijk) en Het Spektrum (Sassenheim); ANIB

1975 – 1982: bestuurslid Open Jongeren Centrum Mallegat
1982 – 2000 medeoprichter, daarna bestuurslid en tot slot erelid van Stichting SCUM, randgroepjongerencentrum te Katwijk
1982 – 1986 Bestuurslid Progressief Katwijk
1982 Onderzoek naar de achtergronden van de werkloosheid onder Surinamers (in opdracht van het Arbeidsbureau Den Haag)
1982 – 1995 Redacteur Frontaal, maandblad voor Kritisch Katwijk
1986 – 2009 Bestuurslid Factor Welzijn Katwijk
1988 – 2000 Lid Dagelijks Bestuur D66 / Gemeentebelangen Katwijk
1995 Organisator en supervisor van experimenteel project om verslaafde jongeren in de Morvan (Frankrijk) af te laten kicken. Dit project werd gesponsord door het bedrijfsleven, een voedingsdeskundige ging mee. Het project is erg leerzaam geweest: zo moet het dus niet!
1996 – 1998 Organisator en dagvoorzitter van symposia ‘treatment sexual abuses’ waar hulpverleners  uit Engeland en Nederland hun bevindingen ter discussie stelden
1999 Organisator en leider van een Projectweek te Noordwijk t.b.v. een Weeshuis in Thailand
2006 Het organiseren van een internationale actie in samenwerking met dr. Kaligis en mevrouw Erry Lumowa over de drie ter dood veroordeelden in Palu, Indonesie
2007 Spreker landelijk symposium over Nieuwe Werkvormen – Christelijke Hogeschool Ede
2007 – heden Incidenteel spreker kerkdiensten
2012-2013 Voorzitter Medezeggenschapsraad Montessorischool Leiden
2015 Ton Ouwerkerkprijs, docent van het jaar
Publicaties

 

1975 – 1980 veel artikelen in het Leidsch en Alphens Dagblad
1982 Jeugd in de Branding, onderzoeksrapport naar een politieke oplossing voor jeugdvandalisme (PK Katwijk)
1982 De langdurige werkloze: zijn psyche en zijn achtergrond  – een studie naar de dialectiek van werkloosheid en de gevolgen daarvan (SBB Leiden)
1984 50 jaar dammen in Katwijk – Jubileumuitgave KDC
1991 Hulpverlening aan randgroepmeiden (1991). Het Koningin Juliana Fonds heeft dit artikel beloond met een bijdrage van 86.000 gulden t.b.v. twee meidenwerkers
1991 Hulpverlening aan randgroepjongeren (1991) over de niet gewenste kloof tussen jeugdwerk, jeugdhulpverlening en andere aanpalende gebieden (JAC/Duinstreek/Scum/Kubus85)
1992 Nota huiswerkcursus, januari 1992 (JAC/Scum/gemeente)
1992 Automutilatie – JAC / AMW
1993 Cursus Basis Psychologie t.b.v. jeugd- en jongerenwerkers (gemeente Katwijk/Verslavingszorg/PJ Partners)
1994 De makreel, contactlegging met allochtonen als voorwaarde voor hulpverlening aan Marokkaanse jongeren  – Leidse Welzijnsstichting –  in deze toespraak is ingegaan op het simpele gegeven dat veel niet-originele Hollandse culturen gastvrijheid heilig achten. Het meenemen van een klein cadeau – een makreel bijv. – geeft aan dat er respect is voor de gastheer/-vrouw
1994 De integrale aanpak – beleid integrale benadering van jeugdwerk en jeugdhulpverlening (JAC / Kubus85)
1994 Hulpverlening en verslavingszorg: een poly-paradigmatische benadering (PJ Partners / Kubs- Duin- en Bollenstreek /GGZ). In dit artikel wordt ingegaan op samenwerking tussen instanties die voorheen niet konden samenwerken. Het stuk is de filosofische basis van het Platform Cocon.
1995 Naar een Zwerfgroepjongerenbeleid in de Duin- en Bollenstreek (JAC/AMW Duin- en Bollenstreek)
1998 Europa en de juridische status van hulpverlener – artikel in TETH
1999 Behandeling van Multi Problem Persons – artikel in TETH
1999 Verlaging van de strafbare leeftijd, een slecht idee – gastcolumn in het Haarlems Dagblad
2000 De Gekkenlogger of De Heiliging van Arie Vlieland – een criminologische studie naar een moord in Katwijk – uitgave Berdikari
2000 De diagnosestelling in multidisciplinair kader op het eerste niveau Hoe kan een diagnose gesteld worden als iedere discipline zijn eigen jargon en beperkingen en inzichten heeft? Particulier uitgave
2005 De methode om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, een methode om de juiste klik te krijgen, beproefd door 141 personen van wie 125 uitgenodigd zijn. Uitg. Groep Burgerhout
2008 Behandeling van chronische pijn – een bio-psycho-socio-studie naar aanleiding van een casus van mevrouw Gijssen
2013 Hypnose, een eerlijk instrument. Antwoord op hen die menen dat hypnose en trancetechnieken occult zijn – Particuliere uitgave
2024 De Bergrede, die Entgegnung – een theologische studie vanuit het perspectief dat de Heer de mens altijd wil ontmoeten
2014 Community Based Counsellor – gebaseerd op de ervaringen en publicaties van Jan Geijteman – een aanzet om het principe van het Er-Varend Leren, buurtopbouw en laagdrempelig zorg en hulpverlening te combineren. Jan Geijteman behoort tot de eenzame innovatietop van het jeugdwelzijnswerk
2016 Even een croissantje halen – Jongeren die bij reguliere hulpverleningsinstanties buiten de boot vallen, haalt de drijvende ambachtsschool juist aan boord. Hoe ziet deze bijzondere vorm van hulpverlening eruit?, geschreven door Ferdi Bekken, Joop Burgerhout, Cindy van der Velden en Peer van der Helm (uitg. Sozio, december 2016)

 

 

 

 

De bovenstaande foto is gemaakt door Chalita Gabriëlle Photography